Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου είναι υπεύθυνη για να βοηθά και να καθοδηγεί την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους αρμόδιους φορείς (Δήμους, Κέντρα Διάγνωσης, Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κλπ.). Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειες, παραπέμπουμε τους γονείς σε άλλους ειδικούς ή αρμόδιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι απαραίτητο. Συνεργαζόμαστε με άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες, με στόχο να βοηθήσουμε την οικογένεια να βελτιστοποιήσει το όφελος που αποκομίζει από αυτές τις υπηρεσίες. Τέλος αξιοποιούμε τις οικογένειες που επιθυμούν να συμβάλλουν και οι ίδιες στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και εν γένει των ατόμων με αναπηρία.