Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΠ 510/22.08.2021

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» (με κωδικό ΟΠΣ 5002481), τροποποιεί την πρόσκληση με ΑΠ 510 της 22/08/2021 αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων συμμετοχής και έκδοσης των αποτελεσμάτων και συνεπώς ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρία εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα) ηλικίας 2,5 έως 12 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας, που
λειτουργεί́, στη Μεταμόρφωση, Ηροδότου 1, Τ.Κ. 144 51, από τη Δευτέρα 23/08/2021 έως και
την Παρασκευή 17/09/2021 και ώρες 10:00πμ-13:00μμ.

Την τροποποιημένη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.