Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης με ΑΠ 45/25-01-2021